top of page

聞き取りにくい子音の発音

/r/と/l/

/v/と/b/

/s/と/θ/

/z/と/dz/

/ʒ/と/dʒ/

/h/と/f/

Natural Model

コース内容

イギリス発音とアメリカ発音の違い

子音の発音

鼻音: /m/, /n/, /ŋ/

側音: /l/

半母音: /r/, /w/, /j/

破裂音: /p/, /b/, /k/, /g/, /t/, /d/

摩擦音:  /s/, /z/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/, /h/

破擦音: /tʃ/, /dʒ/, /ts/, /dz/, /tr/, /dr/

二重母音    Diphthong

 

Symbol    Example

[əʊ̯]           low    

[aʊ̯]           loud   

[aɪ̯]            lied   

[eɪ̯]            lay   

[ɔɪ̯]            loin   

[t2 5]         loon   

[ɪi̯]             lean   

[ɪə̯]            leer   

[ɛə̯]            lair   

[ʊə̯]           lure

三重母音    Triphthong

 

Symbol   Example

[aʊ̯ə̯]        hour

[aɪ̯ə̯]         fire

[ɔɪ̯ə̯]         loir

子音の分類無声音と有声音有気音と無基音子音と無声化

母音の分類

英語の母音の数

母音の発音​

前舌母音(Front vowels)

 

Symbol    Example

/iː/      heed

/      hid

/e/     head

/æ/    hat

 

中舌母音    (Central vowels)

/ə/

/ɜː/

/ʌ/

 

後舌母音    (Back vowels)

/u:/

/ʊ/    lax high back rounded vowel    put, book

/ɔ:/    lax mid back rounded vowel    dog

/ɑ:/    low back unrounded vowel    father
 

音の連結

ə kʌp ə tiː

aɪv gɒt tə gəʊ
 

bottom of page